За издателството

logo

 

КОГА СМЕ СЪЗДАДЕНИ?

Фирма „Дидаско” е регистрирана през 1990 година в гр. Стара Загора, където и до сега се намира нейното седалище.

КОИ СМЕ НИЕ?

„Дидаско” се управлява от Васил Паунов. Той е дългогодишен преподавател в Институт за подготовка на детски учители и Институт за усъвършенстване на учители в Стара Загора, преподавател към Департамента за информация и усъвършенстване на учители /ДИУУ/ в гр. София, а сега е преподавател към РУ "Ангел Кънчев" - ЦПО.

Васил Паунов е специалист по педагогика, психология на педагогическата дейност, методика на обучението в предучилищна и начална възраст, по български език и литература в среден и горен училищен курс.

Отделно от това В. Паунов е завършил в Сливен полувисш институт за учители по двигатели с вътрешно горене и е работил като учител в техникум по автотранспорт в Казанлък.

Има инструкторска правоспособност и е обучавал шофьори от всички категории.

Специалист е по дидактически технологии и тяхното приложение както в обучението по Безопасност на движението по пътищата, така и в много други предметни области в училище.

КАКВО МОЖЕМ?

От своето създаване до днес фирма „Дидаско” се специализира в областта на Методиката /технологията/ на обучение по Безопасност на движението по пътищата /БДП/ в предучилищна и училищна възраст.

В тази област фирма „Дидаско” вече като „издателство Дидаско” има издадени над 60 помагала по БДП.

Целият този асортимент включва:

 • учебни тетрадки за учениците от 1-ви до 12-ти клас;
 • методически ръководства и помагала за учителите, които преподават БДП в 1-4, 5-7 и 8-12 клас;
 • дидактически материали за обзавеждане на кабинети по БДП в училище, както и на площадки за безопасно управление на велосипед;
 • учебни помагала за децата и учителите в детската градина;
 • материали за училищни комисии по БДП.

Заедно с това „Дидаско” организира обучение на:

 • учители по Методика на обучението по БДП в детската градина, 1-4, 5-7 и 8-12 клас
 • както и за формиране на специфични умения за работа в училищна комисия по БДП.

КАКВИ СА НАШИТЕ ЦЕЛИ?

Да се намалят, колкото може повече, убитите и ранени деца на пътя.
За да стане това е нужна системна и целенасочена работа по отношение:

 • повишаване професионализма на учителите;
 • разработване на още нови учебни помагала за тях и за децата;
 • създаване на ефективна технология на обучение.

Това са нашите цели и по тяхното изпълнение ние продължаваме да работим.
Пожелаваме Ви приятна разходка из страниците на нашия сайт.

Издателство ДИДАСКО предлага:

 • Учебни тетрадки по Безопасност на движение по пътищата за 1-12 клас.
 • Всички методически ръководства /над 20 на брой/ по Безопасност на движение по пътищата за учителите от 1-4, 5-7 и 8-12 клас.
 • Тестове за проверка и оценка, отговарящи на най-добрите образци на ЕС.
 • Пълен комплект материали за обзавеждане на кабинет по БДП
 • Литература за училищните комисии по БДП.
 • Учебни помагала по БДП за подготвителната група.

ДИДАСКО организира курсове по:

 • Методика на обучение по БДП за учители от 1-4, 5-7, 8-12 клас и детската градина.
 • Интерактивни технолигии и техники в обучението по БДП.
 • Актуални проблеми на обучението и възпитанието по БДП в СУ и детската градина. 
 • За членове на училищни комисии по БДП /УКБДП/.
 • За ръководители на извънкласно обучение на деца-велосипедисти.
 • Планиране, организация и контрол на обучението по БДП.

Обучението се провежда от Центъра за продължаващо обучение към Русенски университет.

 

 .